Gå til hoved-indhold
Billede af skolen set fra anlægget

Generelt om råd og udvalg

1. Pædagogisk råd udpeger udvalgenes lærerrepræsentanter. Elevrådet udpeger udvalgenes elevrepræsentanter. Udvalgenes øvrige medlemmer udpeges af de berørte grupper.

2. Udvalgene fungerer for et skoleår af gangen og konstituerer sig inden udgangen af september måned. Sekretæren indkalder til det konstituerende møde.Hvis det ikke er en lærerrepræsentant, der vælges som formand for et udvalg, vælger udvalget en lærerrepræsentant som kontaktperson til Pædagogisk Råd. Ledelsesrepræsentanterne fungerer som sekretærer i udvalgene.

3. Udvalgene har beslutningskompetence.
Beslutningerne tages i enighed.

4. Udvalgene kan indbyde andre end udvalgets medlemmer til at deltage ved behandlingen af bestemte punkter på dagsordenen.

5. Udvalgene kan nedsætte arbejdsgrupper. Udvalgene vælger selv sammensætningen af arbejdsgrupperne og fastlægger rammerne for deres arbejde. Udvalgene kan delegere kompetence til arbejdsgrupperne.

6.
Udvalgene har en generel pligt til at orientere om deres arbejde. Udvalgene har en speciel pligt til at orientere om større sager, udvalgene har under behandling, før en beslutning træffes.
Udvalgene har en speciel pligt til ved direkte henvendelse at holde de personer orienteret, som i særlig grad berøres af udvalgenes konkrete arbejdsopgaver.

7. Udvalgene har pligt til at overveje, om en sag skal sendes til høring i Pædagogisk Råd og i Elevrådet, før en beslutning træffes.

8. Udvalgenes dagsordener og referater er tilgængelige på intranettet.

9. Hvis udvalgene ikke umiddelbart selv kan iværksætte sine beslutninger, skal det så vidt muligt ske gennem skolens administration.